Porady i wskazówki

Już podczas instalacji należy zapewnić odpowiedni dostępu do czyszczenia i konserwacji pieców kominkowych lub wkładów kominkowych, przewodu kominowego i komina, o ile nie jest możliwe czyszczenie go z innego miejsca, takiego jak dach lub drzwiczki przeznaczone do tego celu.

Nasze piece kominkowe lub wkłady kominkowe są produktami dobrej jakości i nie występują w nich poważne awarie podczas normalnej pracy. Piece kominkowe i kanały spalinowe muszą być jednak regularnie oraz dokładnie sprawdzane i czyszczone przed oraz po sezonie grzewczym.

Czyszczenie i wszelkie prace konserwacyjne należy wykonywać wyłącznie, gdy piece lub wkłady kominkowe są w stanie pełnego schłodzenia.

Istotne jest regularne sprawdzanie i wymiana części podlegających zużyciu w wyniku bieżącego używania i wymagających regularnej wymiany tzn. części będących w bezpośrednim kontakcie z ogniem, takie jak płyty szamotowe, uszczelki, płyty ochronne (deflektory), itd.

Jeśli szamot uległ pęknięciu, nie ma to wpływu na działanie i żywotność produktu, dopóki całkowicie nie wypadnie. Szamot należy wymienić również w przypadku całkowitego uszkodzenia podczas wykruszenia. Podczas jego wymiany należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.

Uszczelki drzwiczek i szyby zalecamy wymienić w zależności od potrzeb i stanu oraz użytkowania pieców kominków lub wkładów kominkowych, ale najlepiej co drugi sezon.Uszczelki jednak nie powinny być nadpalone, uszkodzone lub niepełnowartościowe. Nieszczelność powoduje niekontrolowany dopływ powietrza i nieregulowane spalanie. Przy długotrwałym obciążeniu termicznym produktu przez przegrzanie, może wystąpić trwałe uszkodzenie konstrukcji pieca kominkowego (wkładu kominkowego).

Uszczelnienie szyby, które ulegnie uszkodzeniu, traci funkcję uszczelnienia i dylatacji, co może spowodować pęknięcie szyby.

Podczas stosowania środków chemicznych należy ograniczyć kontakt z uszczelkami, aby uniknąć ich degradacji.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia produktu wynikające z użycia produktów chemicznych.

Podstawową zasadą jest zawsze wybieranie zimnego popiołu z (rusztu) paleniska komory spalania.

Opróżniając popielnik, należy zwrócić uwagę na to, aby już przy napełnieniu do połowy stożek popiołu nie dostał się zbyt blisko rusztu, a przez to, żeby ruszt nie został uszkodzony przez przegrzanie. Jednocześnie popiół mógłby ograniczać wlot powietrza potrzebnego do spalania. Popielnik opróżniać w stanie całkowitego schłodzenia, najlepiej podczas przygotowania do kolejnego rozpalenia. Do czyszczenia popielnika lub paleniska bez popielnika, oczywiście w stanie zimnym, nadaje się odkurzacz przeznaczony do popiołu z filtrem do drobnych zanieczyszczeń.

Gdzie wyrzucać popiół? Drewniany popiół zawiera minerały, dzięki czemu można go wrzucić do kompostownika lub używać go jako nawozu w ogrodzie. Musi to być popiół z drewna, które nie zostało poddane obróbce chemicznej.

Przed opróżnieniem popielnika należy uważać, aby nie zawierał żarzących się pozostałości paliwa, które mogłyby spowodować pożar w pojemniku na odpady. W przypadku niektórych typów pieców kominkowych lub wkładów kominkowych popielnik jest umieszczony w zagłębieniu pod rusztem, bez możliwości wyjmowania go z boku. W tym wypadku popielnik należy wyjmować, tylko gdy urządzenie grzewcze jest nieczynne, w stanie schłodzonym. Dostęp do popielnika jest możliwy po odchyleniu rusztu.

Piece kominkowe i wkłady kominkowe muszą być czyszczone co najmniej raz w roku po sezonie grzewczym lub, w przypadku intensywnej, całorocznej eksploatacji, częściej w zależności od potrzeb. Oczywiście zależy to od częstotliwości palenia w piecach kominkowych. Wszelkie czynności należy wykonywać wyłącznie, gdy piece lub wkłady kominkowe są w stanie pełnego schłodzenia. Podczas czyszczenia należy usuwać osady z przewodów dymowych i komory spalania. Po zakończeniu sezonu grzewczego usuń luźne przepustnice kierunkowe ciągu, jeśli są zastosowane w Twoim urządzeniu grzewczym, to ułatwi dostęp do obszaru ponad nimi w kierunku przewodu dymowego. Zdejmij górny deflektor i wymurówkę szamotową, wyczyścić je a z paleniska komory spalania wyjmij lub odkurz wszelkie zanieczyszczenia, resztki sadzy i popiołu, ponieważ materiał ten może wchłaniać wilgoć i powodować korozję. Czyszczenie (z wyjątkiem szyby) należy wykonywać bez używania preparatów wodnych, np. za pomocą odkurzania lub szczotką stalową.

Po oczyszczeniu zamknij piec kominkowy lub wkład kominkowy odpowiednimi zasuwami, jeśli jest nieczynny.

Wszelkie modyfikacje urządzenia grzewczego są niedopuszczalne.

Kompletność i stan zachowania wymurówki szamotowej należy monitorować podczas sezonu grzewczego. Szczeliny między poszczególnymi cegłami szamotowymi służą jako dylatacja termiczna zapobiegająca pękaniu cegieł i nie mogą być wypełniane np. zaprawą szamotową, tak jak w przypadku starszych urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Pęknięte cegły szamotowe nie tracą swojej funkcjonalności, chyba że całkowicie wypadną. W przypadku stwierdzenia wypadnięcia części wymurówki szamotowej należy ją wymienić.

Szamot wymienić zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do pieca kominkowego lub wkładu kominkowego.

Najczęstszą przyczyną jest niska temperatura spalania w komorze, gdy cały układ nie jest wystarczająco optymalnie ogrzewany. Problem powoduje również niewystarczająca ilość powietrza spalania. Dlatego nie należy zamykać powietrza wtórnego, które zapewnia samoczynne spłukiwanie szyby i utrzymuje ją czystą. Zanieczyszczenie szyby powoduje spalanie mokrego drewna, a także efekt złych warunków ciągu kominowego.

Wszystkie piece kominkowe i wkłady kominkowe firmy Storch są wyposażone w szyby spłukiwanie za pomocą powietrza wtórnego, które pomaga utrzymać szybę czystą w czasie ogrzewania. Na utrzymanie czystości szyby ma wpływ obok stosowania odpowiedniego paliwa, wystarczającego dopływu powietrza spalania i odpowiedniego ciągu komina również sposób, w jaki piec kominkowy lub wkład kominkowy jest obsługiwany. W związku z tym zalecamy załadunek tylko jednej warstwy paliwa oraz jego równomierne rozłożenie w palenisku, jak najdalej od szyby. W przypadku zanieczyszczenia szyby, podczas ogrzewania, zaleca się zwiększenie intensywności spalania poprzez otwarcie regulatora powietrza, co zwykle powoduje samoczynne oczyszczenie szyby.

Może się zdarzyć, że niewielka część sadzy przyklei się do szyby. Nie musisz rozpaczać, jeśli szyba drzwiczek jest zakopcona, wystarczy wilgotna szmatka, którą zanurzysz w zimnym popiele (popiół nie może zawierać zanieczyszczeń, jak kamienie, itp.), a następnie wytrzyj szybę mechanicznie. Kiedy szyba jest mniej lub bardziej czysta, weź gazetę, ręcznik papierowy lub chusteczkę i wyczyść szybę. W ten prosty sposób uzyskasz doskonałe wyniki. Oczywiście wszystkie czynności należy wykonywać wyłącznie, gdy piece lub wkłady kominkowe są w stanie pełnego schłodzenia.

Zwykle do czyszczenia szyb pieców kominkowych i wkładów kominkowych stosowane są również płynne środki czyszczące. Jednak w wielu przypadkach, niezależnie od składu środka czyszczącego i jego interakcji z pozostałościami po spalaniu (cząstki popiołu, itd.), mogą one trwale uszkodzić lub zniszczyć różne części kominka lub wkładu kominkowego, takie jak uszczelki, szybę dekoracyjną, samą szybę, ... itd.

Z tego względu firma Storch nie zaleca stosowania żadnych chemicznych środków czyszczących w swoich produktach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktów chemicznych.

Powierzchnia pieców kominkowych lub wkładów kominkowych jest chroniona przez wykończenie ogniotrwałe. Wykończenie ogniotrwałe nie jest antykorozyjne. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, innymi środkami czyszczącymi, materiałami ściernymi lub rozpuszczalnikami. Wszystkie powierzchnie czyścić miękką, suchą ściereczką.

Jeśli zachodzi potrzeba zakrycia podrapanej lub porysowanej powierzchni, należy używać tylko oryginalnej farby w aerozolu, zgodnie z wybranym odcieniem pieca kominkowego lub wkładu kominkowego, którą kupisz u autoryzowanych sprzedawców Storch lub bezpośrednio w firmie Storch.

Części obciążone mechanicznie podczas obsługi podlegają tarciu. Od czasu do czasu należy smarować powierzchnie trące zawiasów drzwiczek i mechanizmu zamykającego smarem węglowym lub smarem przeznaczonym do działania w warunkach wysokich temperatur. Skonsultuj się ze swoim autoryzowanym sprzedawcą