Rady a tipy

Predpokladom pre dobrú funkciu krbových kachlí či krbových vložiek je vhodný komín (minimálny prierez, ťah komína, tesnosť a pod.). Pred inštaláciou/postavením krbových kachlí či krbových vložiek sa preto poraďte s odborne spôsobilou osobou, popr. príslušným kominárom. Hodnoty pre komín nájdete v priloženom technickom liste konkrétneho výrobku.

Ak komín nemá správny ťah, nemôžu ani vaše krbové kachle či krbové vložky fungovať optimálne. Ťah v komíne funguje vďaka rozdielu teploty vnútri komína a vonkajšou teplotou, ktorá býva obvykle nižšia.

  • je veľký rozdiel medzi teplotou vnútri v komíne a okolitou teplotou.
  • má komín správnu konštrukčnú výšku.
  • je teplotný rozdiel nízky a vonkajšia teplota vysoká.
  • nemá správnu konštrukčnú výšku, popr. pokiaľ je situovaný v tieni strechy vlastného alebo iného objektu.
  • sa doň z dôvodu jeho zlého (havarijného) stavu dostáva „falošný“ vzduch

Priamo súvisí s dostatočným komínovým ťahom, teplotným rozdielom vnútri v komíne a okolí, kvalitou spaľovaného dreva (vlhkosť dreva by nemala byť vyššia než 20 %.).

Za teplého počasia môžu byť zhoršené ťahové podmienky alebo v komíne môžu byť praskliny, nemusí byť správne zaizolovaný alebo nie je zaistená jeho dostatočná konštrukčná výška. Najlepšie urobíte, keď pozvete odborne spôsobilú osobu – kominára, ktorý urobí prieskum komína, zmeria ťah a navrhne optimálne riešenie.

Najmenšia účinná výška komína pre odvod spalín od krbových kachlí je 5 m (merané od zdery po ústie komína). Napriek tomu odporúčame tému výšky, dimenzovania alebo konštrukcie komína prediskutovať s odborníkom – kominárom, pretože miestne podmienky môžu spôsobiť, že ani týchto 5 m nebude stačiť.

Komínová konštrukcia bude svojím vyhotovením, veľkosťou prieduchov a účinnou výškou zodpovedať menovitému výkonu inštalovaných krbových kachlí či krbových vložiek. Najčastejšie sa používajú oceľové alebo keramické materiály. Vaše otázky a požiadavky konzultujte s odborne spôsobilou osobou, popr. príslušným kominárom.

Periodickú kontrolu komína musíte nechať urobiť kominárom minimálne raz za rok. 

Kontrolu spalinových ciest robí kominár alebo revízny technik. Pri kontrole je nutné zaistiť prístup k všetkým častiam spalinovej cesty, teda od spotrebiča až po ústie daného komína, ďalej na strechu objektu a tiež ku komínovým dvierkam pre zaistenie bezproblémového výberu sadzí.