Rady a tipy

Při prvním uvedení krbových kamen či vložek do provozu se řiďte pokyny a zásadami dle návodu k instalaci a obsluze.

Při prvním zatápění dochází k vytvrzení/vypalování barvy doprovázené dočasným zápachem, který posléze zcela zmizí, viz také Slovník pojmů.

Pro zatopení budete potřebovat podpalovač nebo papír, suché třísky a dřevo naštípané na menší a větší kusy.

Před zatopením zcela otevřete přívod primárního a sekundárního vzduchu.

Do komory vložte větší kusy dřeva, poté menší kusy dřeva, podpalovač nebo papír a na závěr třísky.

Zapalte papír nebo podpalovač. Tímto způsobem zatápění dosáhnete optimálního rozehřátí systému, snížení kouřivosti, úspory paliva a čistoty skla. 

Přikládání dřeva: Základem je k topení používat výhradně suché dřevo.

Přikládat dřevo je třeba až ve chvíli, kdy jsou v kamnech či vložce pouze žhavé uhlíky, nikoliv plamen. Otevřete na plno přívodní vzduch. Dvířka nechejte několik vteřin mírně pootevřena a teprve poté je otevřete zcela. Na žhavou vrstvu přiložte 2 až 3 polena. Dvířka zavřete. 

Primární vzduch dále přivádějte tak, aby bylo dosaženo optimálního spalování a dřevo hořelo čistým plamenem bez zbytečného kouření. Sekundární vzduch nechejte otevřený po celou dobu topení a dle Vaší potřeby jeho množstvím regulujte intenzitu hoření. Sekundární vzduch paralelně funguje jako oplach skla.

  • Při zatápění používejte pouze suché dřevo. Snažte se, aby oheň vzplál co nejrychleji a ve spalovací komoře se vytvořila dostatečná teplota, tím plyny uvolněné z paliva dobře hořely. Toho docílíte otevřeným přívodem primárního a sekundárního vzduchu.
  • Přikládejte malé množství dřeva najednou (2–3 polena) a sice vždy pouze na žhavé uhlíky, přívod sekundárního vzduchu ponechejte zcela otevřený.
  • Je-li na dně spalovací komory dostatečná vrstva žhavého dřeva, redukujte přívod sekundárního vzduchu podle vašich nároků na teplo. Dřevo hoří pomaleji, pokud bude mít méně přísunu vzduchu.
  • Dřevo do topeniště nevhazujte, nýbrž vkládejte, může dojít k poškození šamotových tvarovek nebo i skla!

Nejdůležitější je přikládat vždy a pouze na žhavé uhlíky, nikdy do přímého ohně. Pokud však potřebujete přiložit do ohně, je dobré nechat dvířka nejprve několik vteřin pootevřena, než je otevřete zcela. Tah v komíně nasaje kouřové plyny a kouř Vám tak nepronikne do místnosti.

V krbových kamnech a krbových vložkách firmy Storch můžete spalovat prakticky všechny druhy dřeva. Důležitou zásadou, která by měla být vždy dodržena, je topení suchým dřevem. To by mělo proschnout na krytém místě s přístupem vzduchu alespoň 2 roky. Nejlépe uděláte, když dřevo před uložením rozštípete, aby rychleji proschlo. K dosažení jmenovitých parametrů topidla se doporučuje používat suchá polena o průměru 5-8cm délky 20-30cm o vlhkosti menší než 20% (optimálně 10%). Klestí a drobné naštípané dříví použijte pouze při zatápění. Nikdy nepoužívejte dřevo chemicky ošetřené!

Jako palivo nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny, koks, uhlí ani odpady typu: dřevotřískové desky, umělé hmoty, sáčky, napouštěné dřevo nebo samostatné hobliny, piliny ani pelety!

Spalování takovýchto materiálů nejen vysoce znečišťuje životní prostředí nás všech, ale také poškozuje krbová kamna (krbové vložky) i komín!

Konstrukce krbových kamen a krbových vložek Storch zaručuje přívod dostatečného množství primárního a sekundárního spalovacího vzduchu do komory. Primární vzduch napomáhá rozhoření dřeva, je přiváděn přímo do hořícího paliva (zpravidla přes popelník a rošt) a slouží k prvotní spalovací reakci. Sekundární vzduch podporuje spalování zbytkových hořlavých plynů ve spalinách, čímž zvyšuje otopný výkon topidla a zásadně se podílí na snížení množství znečišťujících látek unikajících do ovzduší. Sekundární vzduch je přiváděn především do prostoru nad hořící palivo. Jeho přítomností dochází k tzv. valení (strhávání) studeného vzduchu po vnitřní straně čelního skla. Tento proces zároveň zabraňuje začerňování skla. Sekundární vzduch se při přivření nebo uzavření primárního vzduchu podílí také na primárním spalování. Podrobný postup pro zatápění a topení je uveden v návodu k obsluze.

Sklo může prasknout následkem úderu polena. Příčinou může být také zhoršená kvalita těsnění skla. Pokud je těsnění poškozené, ztrácí svou těsnící a dilatační funkci, což může vést k prasknutí skla. V takovém případě je zapotřebí jej vyměnit. Sklo a příslušené těsnění pod sklo můžete zakoupit u smluvních prodejců nebo přímo ve firmě Storch.

K poškození (prasknutí) dochází ve většině případů mechanicky. Pokud je šamot pouze prasklý, není důvod k jeho okamžité výměně, avšak nesmí být vydrolený na plech. Popraskané šamotové tvárnice neztrácejí svojí funkčnost, pokud zcela nevypadnou. Potřebné šamotové cihly a desky lze zakoupit u smluvních prodejců nebo přímo ve firmě Storch. Výměnu šamotu proveďte dle návodu na obsluhu, který je součástí balení krbových kamen nebo krbových vložek.

Pro opravy, výměny a údržbu výrobků Storch používejte pouze výrobcem schválené originální náhradní díly.