Rady a tipy

Úplnost a zachovalý stav šamotové vyzdívky je nutno sledovat během topné sezóny. Mezery mezi jednotlivými šamotovými tvarovkami slouží jako tepelná dilatace zamezující popraskání tvarovek a nesmí se jakkoli vyplňovat např. výmazovou hmotou, tak jak bylo zvykem u starších topidel na pevná paliva. Popraskané šamotové tvárnice neztrácejí svojí funkčnost, pokud zcela nevypadnou. V případě zjištění vypadlé části šamotové vyzdívky, je zapotřebí jejich výměny.

Výměnu šamotu proveďte dle návodu na obsluhu, který je součástí balení krbových kamen nebo krbových vložek.

Nejčastější důvod je nízká spalovací teplota v komoře, kdy nedojde k optimálnímu dostatečnému nahřátí celého systému. Problém způsobuje také nedostatečné množství spalovacího vzduchu. Nezavírejte proto sekundární vzduch, který zajišťuje samovolný oplach skla a udržuje jej tak čisté. Zanášení skla způsobuje topení mokrým dřevem a také vliv špatných podmínek tahu komína.

Všechny krbové kamna a krbové vložky firmy Storch jsou opatřeny oplachem skla tzv. sekundárním vzduchem, který napomáhá udržovat během topení sklo čisté. Na zachování čistoty skla má vliv vedle používání vhodného paliva, dostatečného přívodu spalovacího vzduchu a odpovídajícího komínového tahu také způsob, jak jsou krbová kamna či krbová vložka obsluhována. V této souvislosti doporučujeme přikládat pouze jednu vrstvu paliva a to tak, aby bylo palivo co nejrovnoměrněji rozprostřeno po topeništi a aby bylo co nejdále od skla. V případě znečištění skla při topení doporučujeme zvýšit intenzitu hoření otevřením regulátoru vzduchu, čímž se většinou sklo samovolně vyčistí.

Může se stát, že menší část sazí ulpí na skle. Nemusíte zoufat, pokud je sklo dvířek začouzené, postačí Vám pouze vlhký hadřík, který ponoříte do studeného popele (popel nesmí obsahovat nečistoty, jako kamínky,…apod.) a poté sklo mechanicky otřete. Až je sklo víceméně čisté, vezměte noviny, kuchyňskou papírovou utěrku nebo kapesník a sklo dočistěte. Tímto jednoduchým způsobem dosáhnete vynikajících výsledků. Přirozeně provádějte vždy a výhradně, pokud jsou krbové kamna či krbové vložky ve zcela vychladlém stavu.

Běžně dochází při čištění skla krbových kamen a krbových vložek také k využívání tekutých čisticích prostředků. Ty však mohou v mnohých případech, nezávisle na složení čisticího prostředku a jeho spolupůsobení se zbytky spalování (částečky popela,…apod.), trvale znehodnotit a poškodit různé části krbových kamen nebo krbové vložky jako např. těsnění, dekorační barvu skla, samotné sklo,…apod.

Firma Storch z tohoto důvodu u svých produktů nedoporučuje používat jakékoliv chemické čističe a nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé účinkem při použití chemických prostředků.

Povrch krbových kamen či krbových vložek je chráněn žáruvzdornou povrchovou úpravou. Žáruvzdorná povrchová úprava není antikorozní. Zabraňte přímému kontaktu s vodou, jinými čisticími prostředky, abrazivními látkami nebo rozpouštědly. Veškeré povrchy čistěte měkkým suchým hadříkem.

Jeli zapotřebí překrýt podřený či poškrábaný povrch, použijte k ošetření pouze originální barvu ve spreji dle požadovaného odstínu Vašich krbových kamen nebo krbové vložky, kterou zakoupíte u autorizovaných prodejců Storch nebo přímo ve firmě Storch.

Dílce, které jsou mechanicky namáhány při obsluze, jsou vystaveny tření. Třecí plochy závěsů dveří a zavíracího mechanismu občas namažte uhlíkovým tukem nebo mazivem pro vysoké teploty. Ptejte se u svého autorizovaného prodejce

Již při samotné instalaci je nutno zajistit přiměřený přístup pro čištění a údržbu krbových kamen či krbových vložek, kouřovodu a komína, pokud tento není možno čistit z jiného místa např. střechy nebo dvířek k tomu účelu určených.

Vaše krbová kamna či krbové vložky jsou kvalitním výrobkem a při normálním provozu nevznikají žádné zásadní poruchy. Krbová kamna a spalinové cesty je potřeba pravidelně a důkladně překontrolovat a čistit vždy před a po topné sezóně.

Čištění a veškeré údržbářské práce provádějte vždy a výhradně, pokud jsou krbové kamna či krbové vložky ve zcela vychladlém stavu.

Důležitá je pravidelná kontrola a výměna dílů podléhajících provoznímu opotřebení jejich běžným užíváním a vyžadujících pravidelnou výměnu – tzn. díly v přímém kontaktu s ohněm, jako jsou šamotové desky, těsnění, stínící plechy (deflektory),…apod.

Pokud je šamot prasklý, nemá to vliv na funkci a životnost výrobku, pokud zcela nevypadne. Šamot je nutné vyměnit také v případě úplného poškození při vydrolení. Při jeho výměně postupujte dle návodu na obsluhu.

Těsnění dveří i skla doporučujeme měnit dle potřeby v závislosti na jeho stavu a používání Vašich krbových kamen či krbových vložek, nejlépe však každou druhou sezónu. Těsnění nesmí být ovšem již vypálené, poškozené či degradované. Netěsnost způsobuje nekontrolovaný přívod vzduchu a neregulované hoření. Při dlouhodobém tepelném namáhání výrobku přetápěním může dojít k trvalému poškození konstrukce krbových kamen (krbových vložek).

Těsnění skla, které je poškozené, ztrácí svou těsnící a dilatační funkci, což může vést i k prasknutí skla.

Při používání chemických čistidel zamezte kontaktu s těsněními, aby nedocházelo k jejich degradaci.

Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody na výrobku vzniklé účinkem při použití chemických prostředků.

Základním pravidlem je vybírat vždy vychladlý popel z (roštu) topeniště spalovací komory.

Při vyprazdňování popelníku dbejte na to už při naplnění zhruba z poloviny, aby kužel popela nenarostl příliš blízko k roštu a ten se nepoškodil přehřátím. Zároveň by popel omezoval vstup vzduchu potřebného pro spalování. Vyprazdňování popelníku od popela je nejlépe provádět ve zcela vychladlém stavu, nejlépe při přípravě na další zátop. K čištění popelníku nebo topenišť bez popelníku se také ve studeném stavu dobře hodí vysavač určený k vysávání popela s filtrem na drobné nečistoty.

A kam se samotným popelem? Dřevěný popel obsahuje minerály, proto jej můžete uložit do kompostéru nebo použít na zahrádce jako hnojivo. Musí se jednat o popel ze dřeva, které nebylo chemicky ošetřeno.

Pozor před vyprazdňováním popelníku zkontrolujte, zda neobsahuje žhnoucí zbytky paliva, které by mohly způsobit požár v odpadní nádobě. U některých typů krbových kamen či krbových vložek je popelník usazen v jímce pod roštem bez možnosti bočního vyjmutí. Popelník je proto nutné vyjímat pouze za nečinnosti topidla ve studeném stavu. Přístup k popelníku je umožněn po odklopení roštu.

Krbová kamna a krbové vložky je zapotřebí vyčistit nejméně jednou za rok po topné sezóně nebo v případě intenzívního celoročního provozování častěji dle potřeby. Samozřejmě záleží na tom, jak často v krbových kamnech topíte. Veškerou činnost provádějte vždy a výhradně, pokud jsou krbové kamna či krbové vložky ve zcela vychladlém stavu. Při čištění je třeba odstranit usazeniny v kouřovodech a spalovacím prostoru. Po konci topné sezóny vyjměte volně ložené clony pro směrování tahu, pokud jsou u Vašeho topidla použity, tím je usnadněn přístup do prostoru nad nimi směrem ke kouřovodu. Vyjměte stropní deflektor a šamotovou vyzdívku, očistěte je a z topeniště spalovací komory vymeťte nebo vysajte veškeré nečistoty, zbytky sazí a popela, neboť tento materiál by mohl do sebe pohlcovat vlhkost a tím způsobovat korozi. Čištění (kromě skla) se provádí bez vodních přípravků, např. vysáváním nebo ocelovým kartáčováním.

Po vyčištění uzavřete krbová kamna či krbovou vložku příslušnými šoupátky, je-li mimo provoz.

Jakékoliv úpravy na topidle jsou nepřípustné.